Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
Ik blijf thuis is een dienstverlenende organisatie die advies geeft om zo lang als mogelijk thuis te blijven wonen. De verkoopactiviteiten worden door IkBlijfThuis te Wuustwezel gecommercialiseerd.  Hierna melden we dan voor verkoper IBT  voor beide organisaties. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen die we aan consumenten en bedrijven doen. Iedereen die een bestelling plaatst, accepteert ook deze voorwaarden.  Inschrijvingsgegevens: BTW BE 631 383 886 * H.R. ANTWERPEN 259 734

2. Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, afmetingen en kleuren gelden slechts bij benadering en kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koopovereenkomst.  De website toont afbeeldingen van producten. Wij behouden ons het recht voor de recentste producten te leveren, ons door de fabrikant toegeleverd. Deze kunnen gewijzigd, verbeterd of veranderd zijn. Essentieel hierbij is dat de medische evolutie bepalend is welk product uitgeleverd wordt : alleen de laatste technologie wordt toegepast. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan deze website wat bovenstaande betreft. DE VOORSTELLING VAN DE ARTIKELEN IS INDICATIEF.  IkBlijfThuis zoekt steeds naar goede kwalitatieve producten en kan van types wisselen.

3. Prijzen
De verkoopprijzen welke op de website vermeld worden, zijn incl. BTW. IBT behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen, een afwijkende verkoopprijs vast te stellen.  Prijswijzigingen zijn voorbehouden.  De bestelde producten dienen vooraf te worden betaald. Tevens is in overleg met de koper 'verzending onder rembours' mogelijk. De extra kosten hiervoor zijn voor de koper. Voor normale verzending is dit 3€, grotere pakketten gewone verzending 5€ en verzekerde verzending 8€. Alle producten worden aangetekend en secured verzonden via een koeriersbedrijf. De koper kan hier van afwijken, maar dan is er geen verhaalrecht bij verlies.

AANKOOPBEDINGING DIE ENKEL GELDT BIJ BEURZEN EN OP EXTERNE PLAATS VAN VERKOOP
"De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. "Terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen zal plaatsvinden binnen de dertig dagen die volgen op de verzaking en de terugzending van de waren. Er worden geen kosten voor terugbetaling aangerekend. De kosten van verzending en terugzending van de aankoop is altijd ten laste van de consument. Het teruggaverecht is niet langer van toepassing na opening van de individuele verpakking, of enige vorm van beschadiging van de waren. (Wet 14 juli 1991)

Uitzondering : uit hygiënisch oogpunt worden kleding, hygiënische zaken (urinaals, bedpan, glycemietoestellen, of glijmatrassen die gebruikt worden in persoonlijk contact met de patiënt)  niet teruggenomen of geruild : bv. (liesbreuk) onderbroeken.

Belangrijk: retourrecht-herroepingsrecht of annulatie van de bestelling :deze geldt alleen als de rekening volledig betaald werd en de goederen tijdig én in goede staat-ongeopend teruggestuurd worden. Beschadigde goederen (transportbeschadiging door ons uitgesloten) komen dus niet voor omruiling of terugbetaling in aanmerking
Door ons gemaakte transportkosten zijn niet terug  betaalbaar. Deze maken geen deel uit van de verkoopovereenkomst.

4. Bestellen en levering
Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant. IBT behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren. IBT  kan niet aan leveringen worden gehouden, indien deze producten door haar leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit haar verkoopprogramma zijn vervallen. Leveringen worden gedaan via TNT. Bent u niet thuis, dan kunt u nadat u bericht hebt ontvangen van de koerier, u met hen een 2é levering afspreken.
Rembours leveringen worden gedaan via TNT, de meerkost hiervan is voor de koper.  Producten die IBT  op voorraad heeft, worden binnen 4 werkdagen geleverd. In geval dat een product niet (geheel) op voorraad is, wordt de klant door middel van e-mail of telefoon hiervan op de hoogte gebracht. Hiervoor is het van belang dat de klant de gegevens correct invult. Leveringen kunnen door onvoorziene omstandigheden verlaat zijn. IBT  is niet aansprakelijk voor eventuele schade, welke wordt geleden door een eventuele verlate levering. De levertijden zijn slechts indicatief en geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw koopovereenkomst te ontbinden.  Risico van de verzending is voor de koper. IBT  is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke is ontstaan tijdens de verzending.

5. Betaling particulieren
De betaling dient vooraf door middel van een storting of overmaking op het bankrekeningnummer van IBT  te zijn voldaan, voordat tot verzending van de bestelling wordt overgegaan.   Na de bestelling krijgt men een mail, met het bedrag dat dient overgemaakt te worden

6. Rente en kosten voor zakelijke relaties
Voor het geval dat IBT  een factuur stuurt, dient de betaling voor geleverde producten en/of diensten plaats te vinden op één van bankrekeningen van IBT  zoals vermeld op de factuur en wel binnen dertig dagen na factuurdatum. Zodra de desbetreffende rekening is voldaan, is de klant eigenaar van het product. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.  Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de klant van rechtswege in verzuim. IBT  is dan gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een ingegane maand voor een hele maand wordt gerekend. Bij niet, of niet-tijdige, betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van het bedrijf of de ORGANISATIE aan IBT , is het bedrijf buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door niet betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan Lydion verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de klant verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,- per factuur, en zijn verschuldigd in ieder geval waarin IBT  voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling door de klant van de buitengerechtelijke kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

7. Terugzendingen
De klant kan een klacht over het ontvangen product uiterlijk zeven dagen na datum poststempel, schriftelijk bij IBT  kenbaar maken.
Retourzendingen moeten geregistreerd gebeuren en kan uitsluitend naar: IBT  nieuwendijk 52  2990 WUUSTWEZEL. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. IBT  aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt. Lydion zal het product herstellen, vervangen of het ontbrekende leveren, tenzij het te wijten is aan onder punt 8 genoemde uitsluitingen.  De eventuele retourbetalingen zullen binnen veertien dagen worden gedaan, nadat de klant zijn klacht schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, na gegrond bevinden van de klacht door IBT .  De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of het product vrij is van gebreken. Is dit niet het geval, dan dient men IBT  daar binnen zeven dagen na constatering van het gebrek, daarvan melding te doen. De klant zal het ontvangen product direct na melding en voor eigen rekening aangetekend retour zenden. Na het verstrijken van de 7 dagen wordt IBT  geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken en/of facturen als juist erkent.

8. Garantie en reparatie
Voor alle producten geldt de garantie van 1 jaar die door de desbetreffende fabrikant is vastgesteld, tenzij anders vermeld. Producten die binnen de garantieperiode bij normaal gebruik van het desbetreffende product defect raken, zullen door de fabrikant kosteloos worden gerepareerd of vervangen.  Producten die buiten de garantieperiode defect raken zullen door de fabrikant niet kosteloos worden gerepareerd.   Een reparatie zal tussen de drie tot vijf weken duren.   Indien de reparatie € 30,- overschrijdt, zal de klant op voorhand worden geïnformeerd.
De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;
- de koper de zaken heeft verwaarloosd.
- bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door een andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
- het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
- het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires
- indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld
- de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de klant en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
- de klant en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten;
- één en ander na beoordeling van fabrikant.

Garantiebepalingen:

Voor kleding wordt na ingebruikname geen garantie gegeven. Voor Goederen (zetels, verplaatsingsmateriaal, kleine elektronica) geldt de garantie van 2 jaar op fabricagefouten, oneigenlijk gebruik of slijtage is steeds uitgesloten van garantievoorwaarden.   Oplaadbare batterijen hebben een garantie van 1 jaar na aankoop.

9. Aansprakelijkheid
IBT , noch derden die verbonden zijn ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
IBT  is nimmer aansprakelijk;
- vanwege een niet-, of niet tijdige levering
- indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt.
- voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
- voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
- indien er een batterij nodig is voor het functioneren van een product, dan is IBT  niet aansprakelijk indien er gegevens verloren gaan of het product niet langer functioneert doordat de batterij ondeugdelijk of leeg is. IBT  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet functioneren van het product.
- De gebruiker is en blijft zelf verantwoordelijk

10. Privacy
De persoonsgegevens die verwerkt worden in één of meer bestanden, zijn alle gegevens die de klant invult in het bestelformulier, wanneer de klant een product bestelt of heeft besteld. Het doel is uw bestelling te kunnen leveren, maar ook om na de aankoop de klant te kunnen voorzien van een goede en persoonlijke service. Af en toe zullen wij de klant op de hoogte brengen van nieuwe producten en aanbiedingen. Door de bestelling aanvaard men een sporadische informatieve mail, waarvan men zich steeds op eenvoudig verzoek kan uitschrijven. De gegevens van de klant zullen niet worden verhuurd, doorgegeven of verkocht aan derden.

Deze gegevens worden niet aan derden overgemaakt en kan u krachtens de wet op de privacy inkijken, corrigeren en/of schrappen.

11. Diversen
Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van de arrondissement Antwerpen bevoegd.
IBT  is niet aansprakelijk voor vertraging of beschadiging van de levering. Onder overmacht wordt verstaan; het onvoorzien niet of niet tijdig aanleveren van producten door leveranciers dan wel andere toeleveranciers van IBT, een algemeen tekort aan producten, benodigde zaken en diensten en algemene vervoersproblemen.  IBT behoudt zich het recht voor bovengenoemde voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen zonder voorafgaande aankondiging.